Ondernemingsfinanciering

Ter realisatie van de ondernemingsdoelstellingen wordt doorgaans een beroep gedaan op externe financiers. Straefin Consultancy begeleidt u bij het financieringsproces.

Financiële instellingen zijn momenteel buitengewoon kritisch en terughoudend bij het verstrekken van financieringen. Om in aanmerking te komen voor een financiering is een goed onderbouwd plan daarom essentieel. Uit ervaring weten wij hoe u uw onderneming zo aantrekkelijk mogelijk maakt voor een financier.


Bij de invulling van uw financieringsbehoefte houden wij de verschillende alternatieven tegen het licht. Naast de reguliere bancaire financiering bekijken wij ook de mogelijkheid en noodzaak van het verschaffen van risicodragend vermogen door aandeelhouders of investeerders en/of het aantrekken van van overheidswege gegarandeerde financieringen en subsidies.

 

Het financieringsproces bestaat uit een zestal onderdelen:Aan de hand van de door de onderneming aan te leveren (financiële) informatie wordt de actuele financiële situatie in beeld gebracht. Welke acties zijn nodig om de continuïteit van de onderneming op korte en langer termijn te waarborgen.

Of een voorgenomen financiering haalbaar is, hangt van tal van factoren af. Naast de bancaire haalbaarheid dient ook de financiële en organisatorische haalbaarheid te worden onderzocht.

Tijdens de haalbaarheidsanalyse brengen wij de financiële en organisatorische consequenties van de financieringsvraag in kaart en adviseren wij u over mogelijke risico's. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de ondernemer, de interne organisatie en structuur, de markt en de positie van de onderneming in die markt.

Bij de bepaling van de structuur stellen we vast op welke wijze de financiering dient te worden ingericht. Enerzijds wordt onderzocht welke financieringsvorm het meest geschikt is, anderzijds wordt nagegaan welke juridische en organisatorische structuur passend is. Daarbij is beperking van (aansprakelijkheids)risico's een belangrijk uitgangspunt.

Ten behoeve van belanghebbenden wordt in een memorandum op gestructureerde wijze een beschrijving gegeven van de onderneming en haar activiteiten. Na een organisatorische, commerciële en financiële analyse wordt ingegaan op eventuele investeringen en kredietbehoefte. Tenslotte wordt gedetailleerd aangegeven hoe de kredietbehoefte wordt ingevuld. Vervolgens wordt het memorandum aan potentiële financiers/belanghebbenden ter beschikking gesteld. Een memorandum kan worden vergeleken met een door een architect opgesteld bestek.

Aan de hand van de in het memorandum (bestek) voorgestelde structuur kan door (potentiële) financiers een offerte worden uitgebracht. De door (eventueel meerdere) aanbieders uitgebrachte offertes worden met elkaar vergeleken en getoetst aan de vraagstelling. Daarnaast wordt beoordeeld of de condities en voorwaarden marktconform zijn en recht doen aan de kwaliteit van de onderneming.

Straefin Consultancy voert desgewenst namens u de onderhandelingen met de aanbieders.

Na afronding van een financieringstraject blijft Straefin Consultancy desgewenst als adviseur betrokken bij de onderneming. Op basis van de uitgevoerde analyse hebben wij een gedetailleerd beeld van wat er speelt binnen een onderneming. Daardoor kunnen wij fungeren als kritische sparring partner.